IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2023 - AANKONDIGING - ANNOUNCEMENT EVENT 1 MARIEMBOURG NK IAME & GK4

23 februari 2023

In het weekeinde van 11-12 maart 2023 gaan we met de eerste gecombineerde seizoensrace van de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME en GK4 klassen Formula Honda 9PK / Honda Cadet naar de geweldige internationale karttrack Karting des Fagnes Mariembourg in België. 
We zien er enorm naar uit om u te treffen en onze Warriors in actie te zien.

IAME WORLD FINALS-IWF 2023

 • Importeur IAME Nederland sponsort voor de klassen IAME Mini - X30 Junior - X30 Senior - X30 Senior Master per klasse drie inschrijfgelden voor de IAME WORLD FINALS-IWF 2023.
 • Het betreft sponsoring inschrijfgelden, waarbij de banden niet zijn inbegrepen.
 • De leiders in de tussenstanden na de tweede wedstrijd Kerpen krijgen de sponsoring toegewezen.
 • Deelname aan de drie wedstrijden IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2023 wordt verplicht gesteld om in aanmerking te komen voor deze sponsoring.
 • We plaatsen nog een document met omschrijving en voorwaarden voor u op www.nkiame.nl.

Inschrijven

 • U kunt inschrijven via de link www.gk4kartseries.com/inschrijven.
 • De inschrijving sluit op woensdagavond 8 maart om 20.00 uur.
 • Kortingsbon X30 Senior Master: de deelnemers klasse X30 Senior Master krijgen van ons als organisatie een kortingsbon van € 50,00 voor hun eerstvolgende deelname aan een wedstrijd die door ons wordt georganiseerd, GK4 of NK IAME.

Documenten

 • Alle documenten  - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, tijdschema’s en reglement banden – zijn voor u geplaatst als downloads op onze site www.nkiame.nl
 • Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Secretariaat

 • Het Secretariaat zal op vrijdagmiddag 10 maart omstreeks 18.00 uur, worden opengesteld.
 • Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u dringende vragen heeft, een protest wilt indienen of door de organisatie wordt uitgenodigd.
 • Vragen en opmerkingen kunnen worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat.
 • Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient. 

Administratieve controle

 • We adviseren u om de nodige formulieren en uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
 • Vergeet u aub niet om uw licentie en indien van toepassing uw ouder-kind licentie mee te nemen.

Vrijdag 10 maart
18.00 – 20.00                  Alle klassen
Zaterdag 11 maart
08.00 – 08.30                  Alle klassen
19.00 – 19.30                  Klassen zondag
Zondag 12 maart
08.00 – 08.30                  Klassen zondag
 
Klassen NK IAME

 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior, met subklassement Rookie
 • IAME X30 Senior, met subklassement Rookie
 • IAME X30 Senior Master, met subklassement X30 Senior Master 180

Klassen GK4

 • Honda Cadet
 • Formula Honda 9PK

Indeling event

 • Zaterdag 11 maart: wedstrijddag X30 Junior - X30 Senior.
 • Zondag 12 maart  : wedstrijddag IAME Mini - IAME Mini Rookie - X30 Senior Master - Honda Cadet - Formula Honda 9PK.

Trainingsdagen - dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen

 • De trainingsdagen worden georganiseerd door Karting des Fagnes.
 • Aanmelden via www.kartingdesfagnes.be.
 • Woensdag 8 maart: alle klassen.
 • Donderdag 9 maart: alle klassen.
 • Vrijdag 10 maart: klassen IAME X30 Junior & X30 Senior; uitsluitend rijders die zich aanmelden voor de wedstrijd via www.nkiame.nl/inschrijven kunnen op de vrijdag trainen.

Overige vrije trainingen - dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen
Voor de openingstijden van de baan voor overige vrije trainingen verwijzen we u graag naar de website www.kartingdesfagnes.be.

Series en Tijdschema

 • Series klassen X30 Junior en X30 Senior: de verwachting is, dat de klassen X30 Junior en X30 Senior zullen worden verreden in Series. indeling in vier groepen A,B,C,D, met twee finales A en B (B-finale ingeval vanaf 45 deelnemers).
 • Tijdschema: het hieronder geplaatste tijdschema is gebaseerd op het rijden van Series X30 Junior en Senior. Het tijdschema kan gewijzigd worden indien hierop een aanpassing plaatsvindt.

Toegang tot "gesloten plaatsen"

 • Toegelaten personen op gesloten plaatsen, zoals opstelplaats en parc-fermé: rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur en max. 1 begeleider.

Overnachten

 • Er is in een camping voorzien op het terrein. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden bij Karting des Fagnes via email naar info@kartingdesfagnes.be.
 • Bij aankomst aub melden in de cafetaria.
 • Er mag uiteraard niet gebarbecued of een “feestje gebouwd” worden. Houdt u zich aan de regels. We zijn te gast en moeten ons als zodanig gedragen.
 • Bewaking is aanwezig. Deze zal ook toezien op naleving van de regels.

Paddock, stroom, bijzonderheden

 • Er wordt in stroom voorzien door Karting des Fagnes. Kosten zaterdag en zondag zijn bij het inschrijfbedrag inbegrepen.
 • Tenten kunnen worden opgezet vanaf woensdag 8 maart.
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke van de baan te contacteren voordat u uw tenten opbouwt en daarnaast Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten het terrein geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent al is opgebouwd.
 • Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
 • Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
 • Let u aub op de regel uit het Sportief Reglement betreffende de vereiste brandblusser. Hierop zal worden gecontroleerd!

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@nkiame.nl.
 
Technische Controles
De tijden van de technische controles staan vermeld op het tijdschema.
 
Banden

 • Er mag niet met eigen banden worden gereden. 
 • Voor de tijden afhalen banden verwijzen we u graag naar het tijdschema.
 • NK IAME klassen: banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via 
 • PDB Noordwijkerhout, email pdbkart@pdbkart.nl. 
 • GK4 klassen: banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via 
 • GK4 Tyres, email gk4tyres@outlook.be. 
 • Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze internetsite.
 • Zowel de slicks als regenbanden moeten worden aangemeld bij de scanning.
 • Uitsluitend nieuwe banden mogen worden aangemeld, zowel slicks en regen.

Verplicht Tankstation

 • Total, Route Charlemagne 33, 5660 Couvin
 • Zie ook de flyer, download op de site www.nkiame.nl.
 • Bewaart u aub uw tankbon. Deze moet u op verzoek organisatie tonen.

Warmdraaien motoren

 • Motoren mogen NIET worden warmgedraaid.
 • Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet.
 • Let u op, dit is strafbaar gesteld in het Sportief Reglement.

Briefing/Startprocedures

 • Er zal geen briefing in persoon plaatsvinden.
 • De digitale briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op onze internetsite.
 • Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures.
 • Neemt u aub goed notie van deze documenten.

Prijsuitreiking

 • Zaterdag vanaf 17.45 uur.
 • Zondag vanaf 16.30 uur.

Legenda
Karting de Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België
Internet http://www.kartingdesfagnes.com 
Email info@kartingdesfagnes.com 
Tel 0032(60)312670 


Dear participants,

In the weekend of March 11-12, 2023, the first combined season race of the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME and GK4 classes Formula Honda 9HP / Honda Cadet takes us to the great international karting track Karting des Fagnes Mariembourg in Belgium.
We look forward to meet you and to see our Warriors in action.

IAME WORLD FINALS-IWF 2023

 • Dutch IAME Importer IAME Netherlands sponsors three registration fees per class for the IAME WORLD FINALS-IWF 2023 for the classes IAME Mini - X30 Junior - X30 Senior - X30 Senior Master.
 • It concerns sponsorship registration fees, which do not include tyres.
 • The leaders in the standings after the second race Kerpen are awarded the sponsorship.
 • Participation in the three IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2023 events is mandatory to be eligible for this sponsorship.
 • We will place a document with conditions for you on www.nkiame.nl.

Reservation

 • You can register via the link www.gk4kartseries.com/inschrijven.
 • Registration closes on Wednesday evening March 8 at 8 pm.
 • X30 Senior Master discount coupon: the X30 Senior Master class participants receive a discount coupon of € 50.00 for their next participation in GK4 or NK IAME.

Documents

 • All documents - such as regulations, cost overview, entry form, technical registration form, time schedules and tyre regulations - are available for you as downloads on our site www.nkiame.nl
 • Please read this information carefully so that you are not faced with any surprises.

Secretariat

 • The Secretariat will be open on Friday March 10. at 6 pm.
 • The Secretariat is not accessible outside registration, unless you have urgent questions, want to submit a protest or are invited by the organization.
 • Questions and comments can be submitted to the secretariat. You can collect the appropriate form from the Secretariat. Questions are answered in writing or by telephone. Please include your phone number on the form you submit.

Registration / adminitrative control

 • We advise you to arrange the necessary forms and your administration, so that you do not have to do this on site.
 • Please don't forget to bring your license/parent-child license.

Friday March 10.
18.00 – 20.00                  All classes
Saturday March 11.
08.00 – 08.30                  All classes
19.00 – 19.30                  Classes Sunday
Sunday March 12.
08.00 – 08.30                  Classes Sunday
 
Classes NK IAME

 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior + subclassement Rookie
 • IAME X30 Senior, + subclassement Rookie
 • IAME X30 Senior Master + subclassement X30 Senior Master 180

Classes GK4

 • Honda Cadet
 • Formula Honda 9HP

Event layout

 • Saturday March 11: race day X30 Junior - X30 Senior.
 • Sunday March 12: race day IAME Mini - IAME Mini Rookie - X30 Senior Master - Honda Cadet - Formula Honda 9HP.

Training days - daily prizes not included in the entry fee

 • Training days are organized by Karting des Fagnes.
 • Registration via www.kartingdesfagnes.be.
 • Wednesday March 8: all classes.
 • Thursday March 9: all classes.
 • Friday March 10: classes IAME X30 Junior & X30 Senior; only drivers who sign up for the race via www.nkiame.nl/inschrijven can train on Friday.

Other training days - daily prices not included in the registration fee

 • For the opening hours for other training days, we refer to the website www.kartingdesfagnes.be.

Series and Timeschedule

 • Series classes X30 Junior and X30 Senior: it is expected that the classes X30 Junior and X30 Senior will be held in Series.
 • Division into four groups A, B, C, D, with two finals A and B (B final in case of 45 or more participants).
 • Timeschedule: the timeschedule posted below is based on racing in Series X30 Junior and Senior.
 • The time schedule can be changed if an adjustment is made.

Access to socalled "closed areas"

 • Access to socalled "closed areas", such as parc-fermé: only to drivers, registered team owners and 1 mechanic and supervisor per driver.

Camping site

 • A camping site is provided on site.
 • You must register in advance with Karting des Fagnes by email to info@kartingdesfagnes.be.
 • Please report to the cafeteria on arrival.
 • It is of course not allowed to barbecue or to have a "party". Please follow the rules. We are guests and must behave as such.
 • Security will be present. This will also monitor compliance with the rules.

Paddock, electicity, details

 • Electricity will be supplied by Karting des Fagnes. The fee for Saturday and Sunday is included in the registration fee.
 • Tents can be set up from Wednesday March 8.
 • On arrival at the circuit it is necessary to contact the paddock manager of the track before setting up your tents and in addition Ben de Feyter (0032479803159). This is to not disrupt the proper functioning in the paddock.
 • Every kart must be placed on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr. installed to protect the substrate.
 • Cars and empty vans must be parked outside the site. Please keep in mind that there will be a check and that vehicles that are not allowed to be parked there must be removed.
 • Before leaving the site, each team- / driver’s area must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tyres left). Offenders will be fined € 500.00 for any form of pollution.
 • Please take note of the rule from the Sporting Regulations regarding the required fire extinguisher. This will be checked!

Technical control

 • For details please refer to the timedchedule.

Tyres

 • For details delivery please refer to the timedchedule.
 • Classes NK IAME: tyres, both slick and wet, will only be delivered to order via PDB Noordwijkerhout, pdbkart@pdbkart.nl.
 • Classes GK4: tyres, both slick and wet, will only be delivered to order via GK4 Tyres, gk4tyres@outlook.be. 
 • It is not allowed to drive with other tyres.
 • Please do not forget to order your tyres in time from your authorized dealer. The list of dealers is available for download on our websites.
 • Both slicks and rain tyres must be provided for scanning.
 • Only new tyres may be used, slicks as well rain tyres.

Mandatory fuel station

 • Total, Route Charlemagne 33, 5660 Couvin
 • See also the flyer, download on the site www.nkiame.nl
 • Please keep your fuel receipt. You must show this organization on request.

Warm-up engines

 • It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately.
 • Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.

Briefing

 • There will be no briefing in person.
 • The briefing can be downloaded from the applicable internetsites in Dutch and English from Wednesday prior to the raceweekend.
 • Please take note of this document.

Prize giving

 • Saturday from 5.45 pm.
 • Sunday from 4.30 pm.

Legenda
Karting de Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, Belgium
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Phone 0032(60)312670