GK4 Informatie - Information Event 1 Mariembourg April 3-4

Volgende week 3-4 april gaan we voor de eerste wedstrijd van de GK4 Kart Series naar Karting des Fagnes Mariembourg.
 
Vooruitlopend op de aankondiging verstrekken wij u via dit bericht al de nodige van belang zijnde randinformatie.

Algemeen:
Het “Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2021” is van toepassing en is voor u als download geplaatst op de GK4 site. We zijn te gast bij Karting des Fagnes en willen Thierry niet in verlegenheid brengen. Houdt u zich aub aan de regels. Er zal streng op toegezien worden in uw en ons belang.
 
- Neemt u kennis van het laatste reisadvies voor uw land.
- Tevens voor alle deelnemers het reisadvies Belgische overheid: https://www.ibz.be/nl/contact
- U dient binnen 48 uur voor aankomst in België een “Passenger Locator Form” in te vullen, behalve als u minder dan 48 uur in België verblijft; https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form 
- Op dit moment is een Belgische “Verklaring op Eer” niet nodig, deze termijn was per 1 maart verstreken. Houdt u aub de berichtgeving hieromtrent in de gaten.
 
1. COVID TEST
- Een negatieve Covidtest is vanaf de vrijdag verplicht voor iedere aanwezige, ongeacht welke leeftijd (maximaal 96 uur oud)
- Voor Benelux is naast PCR een sneltest toegelaten.
- Voor NL tevens GGD test (maximaal 96 uur oud) (Negatieve GGD test moet aangetoond worden bij de poort; u kunt hiervan een foto maken (heeft voorkeur) of de email op de telefoon tonen).
- NL: wilt u een document - bewijs - hebben van de negatieve test, dan kunt u een testlocatie bij u in de buurt zoeken via www.coronavirustest.nu 
- Voor aanwezigen afkomstig uit een land buiten de Benelux is een negatieve PCR test vereist (maximaal 96 uur oud)

2. Van belang zijnde documenten om mee te nemen:
- Eigen Verklaring Avondklok (NL); https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok 
- FORMULIER TOEGANG PADDOCK 2021; op de GK4 site vindt u dit formulier onder downloads. Door iedere aanwezige dient dit formulier iedere dag juist ingevuld bij de poort te worden afgegeven!

3. Toegelaten personen:
- Ingeval minderjarige rijders (<18jr):
Twee ouders;
Eén monteur.
- Ingeval meerderjarige rijders (>18jr):
Eén ouder;
Eén monteur.

Teammanagers indien in bezit van teammanager-pasje erkend GK4 Servicepunt;
- 1 team manager + 1 data specialist per team met tenminste 5 rijders ;
- 2 team managers + 2 data specialisten per team met 6-12 rijders ;
- 3 team managers + 3 data specialisten per team met meer dan 12 rijders.

4. Brandblussers: als extra op de regel in het Sportief Reglement GK4:
- 1 brandblusser met minimum inhoud 5kg in tenten van 10-32 M2
- 2 brandblussers met ieder minimum inhoud 5kg in tenten van 13-54 M2
- 3 brandblussers met ieder minimum inhoud 5kg in tenten van meer dan 54 M2

5. Stroom; afname voor iedere deelnemer verplicht a € 10,00 per dag. Te voldoen a contant bij de administratieve controle.

6. Reservering plaats op paddock: bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke te contacteren voordat u uw tenten opbouwt; Ben de Feyter (0032479803159).  

7. Planning Circuit: reserveren via internetsite Karting des Fagnes, https://www.kartingdesfagnes.be/ 
- Maandag, dinsdag, woensdag circuit geopend voor alle deelnemers;
- Donderdag circuit gesloten; uitsluitend paddock opbouw;
- Vrijdag circuit open voor klassen Mini-Parilla, Junior, Senior, Open Schakel. (niet voor klassen Honda Cadet en Formula Honda 9PK)

 8. Overnachting:
- Overnachting op of bij het circuit (ook Paddock) is niet toegestaan.
- In de avond- en nachturen is er bewaking aanwezig.
- Dichtbij gelegen camping: Le Roi Soleil Mariembourg.
- Voor overige campings:https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/camping-le-roi-soleil-1-a-mariembourg 

9. Banden:
Reserveer uw banden voor zaterdag 27 maart 2021, 20.00 uur via gk4tyres@outlook.be. 
Dit geldt zowel voor race- als trainingsbanden, slick en regen. Er is geen voorraad op het circuit.De banden kunt u vanaf donderdag afhalen bij de DFK truck.  


Good evening everyone,

Next week April 3-4 we will go to Karting des Fagnes Mariembourg for the first event of the GK4 Kart Series.

In anticipation of the announcement, we will provide you with the relevant information via this message.
 
In General:
The "Cpoint Protocol Covid-19 Karting Days 2021" applies and has been placed for you as a download on the GK4 site. We are guests at Karting des Fagnes and do not want to embarrass Thierry. Please obey the rules. It will be strictly monitored in your and our interest.
 
- Please take note of the latest travel advice for your country.
- Also for all participants the travel advice Belgian government: https://www.ibz.be/nl/contact ; you must complete a “Passenger Locator Form” within 48 hours prior to arrival in Belgium, unless you are staying in Belgium for less than 48 hours; https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form 
- At the moment, a Belgian “Declaration of Honor” is not required, this period expired on 1 March. Please keep an eye on the news about this.
 
1. COVID TEST
A negative Covid test is mandatory for everyone present from Friday, regardless of age (maximum 96 hours old)
a. In addition to PCR, a speed test is permitted for Benelux.
b. For NL also admitted GGD test (maximum 96 hours old) (Negative GGD tests must be demonstrated at the gate; you can take a picture of this (preferred) or show the email on the phone).
c. NL: if you would like a document - proof - of the negative test, you can find a test location near your place via www.coronavirustest.nu 
d. For attendees from a country outside the Benelux, a negative PCR test is required (maximum 96 hours old)
 
2. Important documents to take with you:
a. "Eigen Verklaring Avondklok” (NL); https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok 
b. All participants: FORM ACCESS PADDOCK 2021
On the GK4 site you will find this form under downloads. For everyone present, this form must be completed correctly at the gate every day!
 
3. Admitted persons:
- In case of minor drivers (<18 years old):
Two parents;
One mechanic.
- In case of adult drivers (> 18 years old):
One parent;
One mechanic.
- Team manager  (persons provided with team manager card recognized GK4 Servicepoint);
1 team manager + 1 data specialist per team with at least 5 drivers;
2 team managers + 2 data specialists per team with 6-12 drivers;
3 team managers + 3 data specialists per team with more than 12 drivers.
 
4. Fire extinguishers: as an extra to the rule in the Sporting Regulations GK4:
- 1 fire extinguisher with a minimum content of 5 kg in tents of 10-32 M2
- 2 fire extinguishers with a minimum content of 5 kg in tents of 13-54 M2
- 3 fire extinguishers with a minimum content of 5 kg in tents of more than 54 m2
 
5. Electricity; purchase is mandatory for each participant at € 10.00 per day. To be paid in cash at the administrative control.

6. Reservation space on the paddock: upon arrival at the circuit, it is necessary to contact the paddock manager before setting up your tents; Ben de Feyter (0032479803159).
 
7. Circuit planning: reservations via the Karting des Fagnes internet site, https://www.kartingdesfagnes.be/ 
- Monday, Tuesday, Wednesday circuit open to all participants;
- Thursday circuit closed; only paddock construction;
- Friday circuit open for classes Mini-Parilla, Junior, Senior, Open Shifter. (not for classes Honda Cadet and Formula Honda 9HP)
 
8. Overnight stay:
- Overnight stay on or near the circuit (inclusive Paddock) is not admitted.
- Security is present in the evening and night hours.
- Camping nearby: Le Roi Soleil Mariembourg.
- For other campsites: https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/camping-le-roi-soleil-1-a-mariembourg 
 
9. Tyres: reserve your tyres before Saturday 27 March 2021, 8 pm via gk4tyres@outlook.be.  This applies to both racing and training tyres, slick and rain. There is no stock on the track. The tyres can be collected from the DFK truck from Thursday.