GK4 2023 - AANKONDIGING-ANNOUNCEMENT ROUND 3 - RACEWAY VENRAY - 17-18 JUNI-JUNE

6 juni 2023

In het weekeinde van 17-18 juni 2023 gaan we met event 3 van de GK4 Kart Series naar de prachtige karttrack Raceway Venray (NL). 
We zien er enorm naar uit om u weer te treffen en onze Warriors in actie te zien.

Inschrijven
U kunt inschrijven via de link www.gk4kartseries.com/inschrijven.
De inschrijving sluit op woensdagavond 14 juni om 20.00 uur.

Documenten
Alle documenten  - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, en tijdschema’s – zijn voor u geplaatst als downloads op onze site www.gk4kartseries.com.
Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Secretariaat

 • Het Secretariaat zal op vrijdag 16 juni omstreeks 18.00 uur worden opengesteld.
 • Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u dringende vragen heeft, een protest wilt indienen of door de organisatie wordt uitgenodigd.
 • Vragen en opmerkingen kunnen worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat. 
 • Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient. 

Administratieve controle

 • We adviseren u om de nodige formulieren en uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
 • Vergeet u aub niet om uw licentie en indien van toepassing uw ouder-kind licentie mee te nemen.

Vrijdag 16 juni
18.00 – 19.00                 Alle klassen
Zaterdag 17 juni
08.00 – 08.30                 Alle klassen
18.00 – 19.00                 Klassen zondag
Zondag 18 juni
08.00 – 08.30                 Klassen zondag
 
Klassen GK4

 • Honda Cadet
 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior + Rookie
 • IAME X30 Senior + Master
 • Open Senior - klassen Rotax Max en IAME X30 Senior
 • Formula Honda 9PK, klassen Junior en Senior

Indeling event

 • Zaterdag 17 juni: wedstrijddag Honda Cadet - X30 Junior - X30 Senior - Open Senior.
 • Zondag 18 juni : wedstrijddag IAME Mini - IAME Mini Rookie - Formula Honda 9PK.

Trainingsdagen

 • Dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen.
 • De trainingsdagen worden georganiseerd door Raceway Venray.
  Aanmelden via www.racewayvenray.com.
 • Voor de openingstijden verwijzen we u graag naar de website www.racewayvenray.com.

Klasse IAME X30 Junior, mogelijk verreden in series

 • De klasse IAME X30 Junior wordt mogelijk verreden in series.
 • Indien er in series wordt gereden, is de indeling in drie groepen A,B,C, met twee finales A en B (B-finale ingeval vanaf 44 deelnemers). 

Toegang tot "gesloten plaatsen"
Toegelaten personen op gesloten plaatsen, zoals opstelplaats en parc-fermé:
rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur en max. 1 begeleider.

Overnachten

 • Er mag niet worden overnacht in de paddock!
 • Er is in een camping voorzien op het terrein. 
 • De camping is geopend vanaf vrijdag 16 juni.
 • U dient zich bij aankomst aan te melden bij Ben de Feyter (0032479803159).
 • Er mag uiteraard niet gebarbequed of een "feestje gebouwd" worden.
 • Houdt u zich aub aan de regels. We zijn te gast bij Raceway Venray en dienen ons als zodanig te gedragen.

Paddock, stroom, bijzonderheden

 • Tenten kunnen worden opgezet vanaf donderdag 15 juni. 
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om Ben de Feyter (0032479803159) te contacteren voordat u uw tenten opbouwt.
 • Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
 • Er wordt door Raceway Venray NIET in stroom voorzien.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten het terrein geparkeerd worden.
 • Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent al is opgebouwd.
 • Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
 • Zeker ook geen restvuil achterlaten. Al uw afval dient door u te worden meegenomen!
 • Op elke vorm vanvervuiling staat voor de overtreder een boete van 
 • € 500,00.
 • Let u aub op de regel uit het Sportief Reglement betreffende de vereiste brandblusser. Hierop kan worden gecontroleerd!

Let u aub in het bijzonder op deze informatie

 • Het warmdraaien van motoren is strikt verboden. Hierop zal worden gecontroleerd.
 • Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2023; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
  Het gedragsprotocol is van toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.

Technische Controle

 • De tijden van de technische controle staan vermeld op het tijdschema.

Huurmotoren en transponders

 • Huurmotoren: voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen.
  Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. Zie de flyer hieronder. 
 • Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.
 • Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: https://tiny.one/Huurtransponder.  

Banden

 • Er mag niet met eigen banden worden gereden.  
 • Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via  GK4Tyres, email gk4tyres@outlook.be.
 • Voor de tijden afhalen banden, truck DFK, verwijzen we u graag naar het tijdschema.
 • Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende dealer. 
 • De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze internetsite.
 • Zowel de slicks als regenbanden moeten worden aangemeld bij de scanning.
 • Uitsluitend nieuwe banden mogen worden aangemeld, zowel slicks als regen.

Verplicht Tankstation

 • Tankstation TotalEnergies Express (24/7)
  Jan Poelsweg 3, 5813 BN Ysselsteyn
 • Zie ook de flyer hieronder en de download op de site www.gk4kartseries.com.
 • Bewaart u aub uw tankbon. Deze moet u op verzoek organisatie tonen.

Warmdraaien motoren

 • Motoren mogen NIET worden warmgedraaid. 
 • Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet. 
 • Let u op, dit is strafbaar gesteld in het Sportief Reglement.

Briefing/Startprocedures

 • De digitale briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op onze internetsite. Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures. Neemt u aub goed notie van deze documenten.
 • Er zal extra een korte briefing in persoon plaatsvinden voor de klassen Honda Cadet , IAME Mini en IAME Mini Rookie; plaats PreGrid.

Prijsuitreiking

 • Zaterdag vanaf 16.45 uur.
 • Zondag vanaf 16.00 uur.

Legenda
Raceway Venray
Peelweg 47
5813 AD Ysselsteyn (NL) (provincie Limburg)
Tel. 0031478546572
Website: www.racewayvenray.com 
Email: info@racewayvenray.com


In the weekend of June 17-81, 2023, the 3rd race of the GK4 Kart Series takes us to the beautiful Dutch karttrack Raceway Venray.
We look forward to meet you and to see our Warriors in action.
 
RESERVATION rental transponder
Reservation transponder only via the link: https://tiny.one/Huurtransponder

Documents

 • All documents - such as regulations, cost overview, entry form, technical registration form and time schedules - are available for you as downloads on our site www.gk4kartseries.com
 • Please read the information carefully so that you are not faced with any surprises.

Reservation

Secretariat

 • The Secretariat will be open on Friday June 16. at 6pm.
 • The Secretariat is not accessible outside registration, unless you have urgent questions, want to submit a protest or are invited by the organization.
 • Questions and comments can be submitted to the secretariat.
 • You can collect the appropriate form from the Secretariat.
 • Questions are answered in writing or by telephone.
 • Please include your phone number on the form you submit.

Registration / adminitrative control

 • We advise you to arrange the necessary forms and your administration, so that you do not have to do this on site.
 • Please don't forget to bring your license and if applicalbe your parent-child license.

Friday June 16.
18.00 – 19.00                 All classes

Saturday June 17.
08.00 – 08.30                 All classes
18.00 – 19.00                 Classes Sunday

Sunday June 18.
08.00 – 08.30                 Classes Sunday

Classes

 • Honda Cadet
 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior + Rookie
 • IAME X30 Senior + Master
 • Open Senior, classes Rotax Max & IAME X30 Senior
 • Formula Honda 9HP, classes Junior & Senior

Event layout

 • Saturday June 17. : raceday Honda Cadet - X30 Junior - X30 Senior - Open Senior.
 • Sunday June 18. : raceday IAME Mini - IAME Mini Rookie -  Formula Honda 9HP.

Training days

 • Daily prizes not included in the entryfee.
 • Training days are organized by Raceway Venray.
 • Registration via www.racewayvenray.com.

Possibility Series Class IAME X30 Junior

 • The class IAME X30 Junior will possible be held in Series. 
 • Division in this case into three groups A, B, C, with two finals A and B (B final in case of 44 or more participants).

Access to socalled "closed areas"

 • Access to socalled "closed areas", such as parc-fermé: only to drivers, registered team owners and 1 mechanic and supervisor per driver.

Campingsite

 • It is not allowed to spend the night in the paddock!
 • A campsite is provided on site.
  The campsite is open from Friday June 16.
 • You must report to Ben de Feyter (0032479803159) upon arrival.
 • Of course it is not allowed to barbeque or to have a "party".
 • Please adhere to the rules. We are guests at Karting Genk and should behave as such.

Paddock, electicity, details

 • Tents can be set up from Thursday June 15.
 • On arrival at the circuit it is necessary to contact Ben de Feyter (0032479803159). 
 • This is to not disrupt the proper functioning in the paddock.
 • Raceway Venray does not provide electricity.
 • Every kart must be placed on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr. installed to protect the substrate.
 • Cars and empty vans must be parked outside the site. Please keep in mind that there will be a check and that vehicles that are not allowed to be parked there must be removed.
 • Before leaving the site, each team/driver's area must be perfectly clean (no rubbish, no tie-raps, no tyres left behind).
 • Be sure not to leave any residual waste. You must take all your waste with you!
 • Offenders will be fined € 500.00 for any form of pollution.
 • Please take note of the rule from the Sporting Regulations regarding the required fire extinguisher. This can be checked!

Technical control

 • For details please refer to the timeschedule.

Tyres

 • For details delivery please refer to the timeschedule.
 • Tyres, both slick and wet, will only be delivered to order via GK4Tyres, gk4tyres@outlook.be. 
 • It is not allowed to drive with other tyres.
 • Please do not forget to order your tyres in time from your authorized dealer. 
 • The list of dealers is available as download on our websites.
 • Both slicks and rain tyres must be provided for scanning.
 • Only new tyres may be used, slicks as well rain tyres.

Mandatory fuel station

 • TotalEnergies Express (24/7)
  Jan Poelsweg 3, 5813 BN Ysselsteyn
 • See also the flyer, download on the site www.gk4kartseries.com.
 • Please keep your fuel receipt. You must show this to the organization on request.

Warm-up engines

 • It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately. 
 • Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.

Briefing

 • The digital briefing can be downloaded from the internetsite in Dutch and English from Wednesday prior to the race weekend. Please take note of this document.
 • There will be an additional briefing in person for the classes Honda Cadet, IAME Mini and IAME Mini Rookie classes; place PreGrid.

Prizegiving

 • Saturday from 17.00 hrs.
 • Sunday from 16.00 hrs.

Legenda
Raceway Venray
Peelweg 47
5813 AD Ysselsteyn (NL) (province Limburg)
Tel. 0031478546572
Website: www.racewayvenray.com 
Email: info@racewayvenray.com