Aankondiging-Announcement Round 4 Karting Genk

17 juli 2023

In het weekeinde van 29-30 juli 2023 gaan we voor round 4 van de GK4 Kart Series naar de geweldige internationale karttrack Karting Genk in België. 
We zien er enorm naar uit om u te treffen en onze Warriors in actie te zien.

Inschrijven
U kunt inschrijven via de link www.gk4kartseries.com/inschrijven.
De inschrijving sluit op woensdagavond 26 juli om 20.00 uur.
Er komen veel inschrijvingen binnen en vol = vol.
 
Documenten
Alle documenten  - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, en tijdschema’s – zijn voor u geplaatst als downloads.
Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Secretariaat

 • Het Secretariaat zal op vrijdag 28 juli omstreeks 18.00 uur worden opengesteld.
 • Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u dringende vragen heeft, een protest wilt indienen of door de organisatie wordt uitgenodigd.
 • Vragen en opmerkingen kunnen worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat. 
 • Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient. 

Administratieve controle

 • We adviseren u om de nodige formulieren en uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
 • Vergeet u aub niet om uw licentie en indien van toepassing uw ouder-kind licentie mee te nemen.

Vrijdag 28 juli
18.00 – 19.00                 Alle klassen
Zaterdag 29 juli
08.00 – 08.30                 Alle klassen
18.00 – 19.00                 Klassen zondag
Zondag 30 juli
08.00 – 08.30                 Uitsluitend op aanvraag
 
Klassen GK4

 • Honda Cadet + Rookie
 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior + Rookie
 • IAME X30 Senior + Master
 • Open Senior, klassen Rotax Max & IAME X30 Senior
 • Open Schakel, klassen KZ2 & X30 Super Shifter
 • Formula Honda 9PK, klassen Junior & Senior

Indeling event

 • Zaterdag 29 juli: wedstrijddag Honda Cadet - X30 Junior - X30 Senior - Open Senior.
 • Zondag 21 mei : wedstrijddag IAME Mini - IAME Mini Rookie - Open Schakel - Formula Honda 9PK.

Trainingsdagen

 • Dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen.
 • De trainingsdagen worden georganiseerd door Karting Genk. Aanmelden via www.kartinggenk.be.
 • Voor de openingstijden verwijzen we u graag naar de website www.kartinggenk.be.

Klasse IAME X30 Junior, mogelijk verreden in Series

 • De klasse IAME X30 Junior wordt mogelijk verreden in series.
 • Indien er in series wordt gereden, is de indeling in drie groepen A,B,C, met twee finales A en B (B-finale ingeval vanaf 44 deelnemers). 

Toegang tot "gesloten plaatsen" 
Toegelaten personen op gesloten plaatsen, zoals opstelplaats en parc-fermé:
rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur.

Overnachten

 • Er is in een camping voorzien op het terrein. U dient zich bij aankomst aan te melden in de kartshop van Karting Genk.
 • Er mag uiteraard niet gebarbequed of een "feestje gebouwd" worden.
 • Houdt u zich aub aan de regels. We zijn te gast bij Karting Genk en dienen ons als zodanig te gedragen.

Paddock, stroom, bijzonderheden

 • Er wordt door Karting Genk NIET in stroom voorzien.
 • Tenten kunnen worden opgezet vanaf woensdag 26 juli.
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke van de baan te contacteren voordat u uw tenten opbouwt en daarnaast Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten het terrein geparkeerd worden.
 • Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent al is opgebouwd.
 • Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
 • Op elke vorm vanvervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
 • Let u aub op de regel uit het Sportief Reglement betreffende de vereiste brandblusser. Hierop kan worden gecontroleerd.
 • Er mag op het gehele terrein NIET worden gereden met gemotoriseerde steps en met bromfietsen! Houdt u zich hier aub aan.

Let u aub in het bijzonder op deze informatie

 • Milieuregels 2023: er worden strakke regels gesteld betreffende de afvalstroom.
 • Het warmdraaien van motoren is strikt verboden. Hierop zal worden gecontroleerd.
 • Zie het tijdschema van zondag voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
 • Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2023; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
 • Het gedragsprotocol is van toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.

Technische Controle

 • De tijden van de technische controle staan vermeld op het tijdschema.

Huurmotoren en transponders

 • Huurmotoren: voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen.
 • Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. Zie de flyer hieronder. 
 • Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.
 • Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: https://tiny.one/Huurtransponder.  

Banden

 • Er mag niet met eigen banden worden gereden.  
 • Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via  GK4Tyres, email gk4tyres@outlook.be.
 • Voor de tijden afhalen banden, truck DFK, verwijzen we u graag naar het tijdschema.
 • Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende dealer. 
 • De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze internetsite.
 • Zowel de slicks als regenbanden moeten worden aangemeld bij de scanning.
 • Uitsluitend nieuwe banden mogen worden aangemeld, zowel slicks als regen.

Verplicht Tankstation

 • Tankstation Esso - Bruno Service Station Genk
  Hasselterweg 103, 3600 Genk.
 • Zie ook de flyer hieronder en de download op de site www.gk4kartseries.com.
 • Bewaart u aub uw tankbon. Deze moet u op verzoek organisatie tonen.

Warmdraaien motoren

 • Motoren mogen NIET worden warmgedraaid. 
 • Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet. 
 • Let u op, dit is strafbaar gesteld in het Sportief Reglement.
 • Uitzondering voor de klasse Open Schakel, op de tijden vermeld in het tijdschema.

Briefing/Startprocedures

 • De digitale briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op onze internetsite. Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures. Neemt u aub goed notie van deze documenten.
 • Er zal extra een korte briefing in persoon plaatsvinden voor de klassen Honda Cadet , IAME Mini en IAME Mini Rookie; plaats PreGrid.

Prijsuitreiking

 • Zaterdag vanaf 17.45 uur.
 • Zondag vanaf 18.00 uur.

Legenda
Genker Kart Vereniging vzw
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel. 003289658182
Website: www.kartinggenk.be 
Email: info@kartinggenk.be


In the weekend of July 29-30, 2023, the 4th race of the GK4 Kart Series takes us to the great international track Karting Genk, Belgium.
We look forward to meet you and to see our Warriors in action.
 
RESERVATION rental transponder
Reservation transponder only via the link: https://tiny.one/Huurtransponder.

Documents

 • All documents - such as regulations, cost overview, entry form, technical registration form and time schedules - are available for you as download.
 • Please read the information carefully so that you are not faced with any surprises.

Reservation

 • You can make your reservation on our website via the link: www.gk4kartseries.com/inschrijven. 
 • Registration closes on Wednesday July 26. at 8pm.
 • Please note: many new reservations are being made in the various classes, which means that a number of classes will be full. Please don't forget to book on time, because full = full.

Secretariat

 • The Secretariat will be open on Friday July 28. at 6pm.
 • The Secretariat is not accessible outside registration, unless you have urgent questions, want to submit a protest or are invited by the organization.
 • Questions and comments can be submitted to the secretariat.
 • You can collect the appropriate form from the Secretariat.
 • Questions are answered in writing or by telephone.
 • Please include your phone number on the form you submit.

Registration / adminitrative control

 • We advise you to arrange the necessary forms and your administration, so that you do not have to do this on site.
 • Please don't forget to bring your license and if applicable your parent-child license.

Friday July 28.
18.00 – 19.00                 All classes
Saturday July 29.
08.00 – 08.30                 All classes
18.00 – 19.00                 Classes Sunday
Sunday July 30.
08.00 – 08.30                 Only on request

Classes

 • Honda Cadet + Rookie
 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior + Rookie
 • IAME X30 Senior + Master
 • Open Senior, classes Rotax Max & IAME X30 Senior
 • Open Shifter, classes KZ2 & X30 Super Shifter
 • Formula Honda 9HP, classes Junior & Senior

Event layout

 • Saturday July 29. : raceday Honda Cadet - X30 Junior - X30 Senior - Open Senior.
 • Sunday July 30. : raceday IAME Mini - IAME Mini Rookie - Open Shifter (KZ2 & X30 Super Shifter) - Formula Honda 9HP.

Training days

 • Daily prizes not included in the entryfee.
 • Training days are organized by Karting Genk.
 • Registration via www.kartinggenk.be.

Possibility Series Class IAME X30 Junior

 • The class IAME X30 Junior will possible be held in Series. 
 • Division in this case into three groups A, B, C, with two finals A and B (B final in case of 44 or more participants).

Access to socalled "closed areas"

 • Access to socalled "closed areas", such as parc-fermé: only to drivers, registered team owners and 1 mechanic per driver.

Campingsite

 • There is a campsite on the Karting Genk site. 
 • Upon arrival, you must register in the kart shop of Karting Genk.
 • Of course it is not allowed to barbeque or to have a "party".
 • Please adhere to the rules. We are guests at Karting Genk and should behave as such.

Paddock, electicity, details

 • Karting Genk does NOT provide electricity.
 • Tents can be set up from Wednesday July 26.
 • On arrival at the circuit it is necessary to contact the paddock manager of the track before setting up your tents and in addition Ben de Feyter (0032479803159). 
 • This is to not disrupt the proper functioning in the paddock.
 • Every kart must be placed on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr. installed to protect the substrate.
 • Cars and empty vans must be parked outside the site. Please keep in mind that there will be a check and that vehicles that are not allowed to be parked there must be removed.
 • Before leaving the site, each team- / driver’s area must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tyres left). 
 • PLEASE READ DOCUMENT "REGULATIONS REGARDING RESIDUAL WASTE" BELOW.
 • Offenders will be fined € 500.00 for any form of pollution.
 • Please take note of the rule from the Sporting Regulations regarding the required fire extinguisher. This can be checked! 
 • Motorized scooters and mopeds are NOT allowed on the entire site! Please adhere to this.

Technical control

 • For details please refer to the timeschedule.

Tyres

 • For details delivery please refer to the timeschedule.
 • Tyres, both slick and wet, will only be delivered to order via GK4Tyres,  gk4tyres@outlook.be. 
 • It is not allowed to drive with other tyres.
 • Please do not forget to order your tyres in time from your authorized dealer. 
 • The list of dealers is available as download on our websites.
 • Both slicks and rain tyres must be provided for scanning.
 • Only new tyres may be used, slicks as well rain tyres.

Mandatory fuelstation

 • Tankstation Esso - Bruno Service Station Genk
 • Hasselterweg 103, 3600 Genk.
 • See also the flyer, download on the site www.gk4kartseries.com.
 • Please keep your fuel receipt. You must show this to the organization on request.

Warm-up engines

 • It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately. 
 • Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.
 • Exception for the Open Shifter class, at the times stated in the timeschedule.

Briefing

 • The digital briefing can be downloaded from the internetsite in Dutch and English from Wednesday prior to the race weekend. Please take note of this document.
 • There will be an additional briefing in person for the classes Honda Cadet, IAME Mini and IAME Mini Rookie classes; place PreGrid.

Prizegiving
Saturday from 5.45 pm.
Sunday from 6.00 pm.

Legenda
Genker Kart Vereniging vzw
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel. 003289658182
Website: www.kartinggenk.be 
Email: info@kartinggenk.be